Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Polderrecords en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door Polderrecords en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. Polderrecords houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van de op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

1. Identiteit van Polderrecords

Tom Maene / Polderrecords (hierna verder “Polderrecords”)
Tramstraat 20
8680 Koekelare
BTW BE0842.048.882

2. Bezorgen van een bestelling

De levering aan de klant wordt – na ontvangst van de betaling – gedaan op een door de klant gekozen adres. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 8).
Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt Polderrecords zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die Polderrecords dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering.

Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

 

3. Prijs

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen B.T.W. en ev. andere taksen inbegrepen. Bijkomende verplichte leverings-, bestelling,- of andere administratieve kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld.

Alle prijzen zijn in Euro/€.

Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry. Bijkomende diensten (levering, installatie,…) zijn aldus niet inbegrepen en producten kunnen slechts geleverd worden mits betaling van bijkomende kosten.

Artikelen aangekocht op de webshop van Polderrecords worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering. Pas op dat moment komt een overeenkomst “verkoop op afstand” tot stand.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kanPolderrecords niet aansprakelijk worden gesteld.

Polderrecords behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

De betaling van de online bestellingen kan gebeuren via PayPal betaling of bankoverschrijving zoals dat aangeboden wordt door Mollie Payments.

 

 

4. Leveringsvoorwaarden

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de klant. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd.

De leveringen worden uitgevoerd door BPost NV van publiek recht, Muntcentrum 1, 1000 Brussel, RPR Brussel 0219.596.464, via “bpack@bpost”TM en “bpack 24/7” TM.
Het product blijft in geval van “bpack@bpost”TM14 dagen ter beschikking in het “bpost pick-up point”. Het product blijft in geval van “bpack 24/7”TM 5 (vijf) dagen ter beschikking in de automaat. Er is geen gedeeltelijke levering mogelijk, alle bestelde producten in één order worden allen tezamen geleverd tenzij anders wordt overeengekomen tussen Polderrecords en de klant. De algemene voorwaarden van Bpost NV van publiek recht zijn van toepassing voor deze leveringswijzen.

Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent in dat geval voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.

Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden gemeld aanPolderrecords via email naar info@polderrecords.be met een foto van de beschadiging. Dit moet gebeuren binnen de 2 dagen na de levering. Polderrecords bekijkt op dat moment of de schade in aanmerking komt voor vergoeding en op welke manier de vergoeding kan gebeuren. Polderrecords behoudt zich het recht toe om zelf een voorstel te doen aan de klant over deze manier van vergoeding.

Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke postkantoor. In geval van wederaanbieding omwille van de afwezigheid van de klant, behoudt Polderrecords het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen.

 

5. Leveringstermijn

De leveringstermijnen vormen geen essentieel element van de verkoopovereenkomst.

Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bijvoorbeeld ingeval van pre-order, bestelling of niet op voorraad, levert Polderrecords de producten niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Ingeval Polderrecords zich niet aan deze termijn kan houden, wordt een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is, met de klant afgesproken.

 

 

6. Garantie

6.1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

6.2. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst via info@polderrecords.be waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Polderrecords.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 dagen na levering bij de klant thuis of aankoop in de winkel ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

7. Overdracht van eigendom en risico’s

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van Polderrecords over op de klant na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling van de prijs. Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.

 

8. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Polderrecords mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Polderrecords via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per email naar info@polderrecords.be. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten waarvan bewezen kan worden dat ze aangekocht geweest zijn bij Polderrecords. Polderrecords behoudt zich het recht toe om de voorgelegde bewijzen van aankoop niet als voldoende te beoordelen.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan Polderrecords. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd..

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
·∙ • Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
·∙ • Artikelen die verzegeld zijn en door het breken van het zegel of de verpakking hun oorspronkelijke waarde verliezen;
·∙ • Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden.

De klant dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering of de fysieke inbezitneming van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, telefonisch (+32 473 57 80 26), e-mail (info@polderrecords.be) zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling.

Polderrecords behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen.

Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten de volledige betaalde aankoopsom terugbetaald. De klant kan het bedrag ook gebruiken als krediet bij 1 nieuwe aankoop in dePolderrecords online store. Het krediet moet dan in 1 keer opgenomen worden. Polderrecords behoudt zich ten allen tijde het recht voor het bedrag van de waardevermindering van het product, waar de klant voor aansprakelijk is, af te trekken van de terug te betalen aankoopsom.

Bijkomende kosten inzake de levering worden niet terugbetaald.

 

9. Recht tot ontbinding

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en Polderrecords, is Polderrecords gerechtigd om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan Polderrecords. Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is Polderrecords gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.

 

10. Vorderingen

Bij aankoop door de klant van demonstratie-producten/toonzaalmodellen, zal aan de klant een document ter ondertekening worden voorgelegd, waarin hij verklaart kennis te hebben van de op dat document aan te duiden zichtbare beschadiging of zichtbare gebreken van dergelijke producten. Dergelijk document zal mede worden ondertekend door een vertegenwoordiger van Polderrecords, en zal in hoofde van de klant een afstand inhouden van diens recht om Polderrecords of haar transporteur alsnog aan te spreken op basis van de aldus vastgestelde zichtbare beschadiging of gebreken. Het hierboven bepaalde laat de wettelijke garantierechten van de klant.

 

11. Risico’s Internet

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat Polderrecords niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van Polderrecords of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kan dienen.

 

12. Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

12.1. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

12.2. Alle overeenkomsten gesloten tussen Polderrecords en haar klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Polderrecords en haar klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Diksmuide.

 

13. Intellectuele Eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van Polderrecords is strikt verboden.

 

14. Eventuele klachten of geschillen

Voor eventuele klachten en geschillen kan de klant terecht bij de klantendienst van Polderrecords:

Polderrecords klantendienst
Email: info@polderrecords.be
Telefoon: +32 473 57 80 26 (van maandag tot vrijdag) van 18 u 00 tot 21 u 00.

 

 

Terms and Conditions

The following conditions of sale apply to all sales contracts between Polderrecords and the customer. Deviations from these terms and conditions can only be achieved through a written document signed by Polderrecords and the customer. Contractual terms and conditions exclude any terms or conditions mentioned in documents of the customer completely, even if those documents are more recent. Polderrecords reserves the right to change the terms at any time and / or supplement for future orders without making the customer personally aware of this and without which the latter can claim compensation.

 

1. Identity of Polderrecords

Tom Maene / Polderrecords (hereafter referred to as “Polderrecords”)
Tramstraat 20
8680 Koekelare
Belgium

VAT BE0842.048.882

 

2. Delivery of an order

The delivery to the customer – after the receipt of the payment – is made to an address chosen by the customer. The customer has 14 days right of withdrawal (see article 9).
Should the delivery of the ordered goods be delayed, Polderrecords reserves the right to alter the sales price. The sales price will be changed in case of change of the purchase price, taxes, duties or levies due by Polderrecords in the period of time between the date of acceptance of the order and the date of the scheduled delivery.

Attention! This is an order with obligation of payment.

 

3. Price

Unless stated otherwise in the contract, the prices are VAT and other possible taxes included. Additional mandatory delivery, order, or other administrative costs are not included and are listed separately.

All prices are in Euro / €.

All prices are based on Cash & Carry. Additional services (supply, installation, …) are therefore not included and products can only be delivered upon payment of additional costs.

Items bought at the webshop of Polderrecords are paid by the customer before delivery. There will be no delivery or order until the full purchase price has been paid. The price, including any delivery charges, must therefore be paid in full before delivery. Only then is the contract of “distance selling” effectuated.

Promotions and special offers are only valid as long as the stock last. For the consequences of typographical or graphical errors in the prices or articles, abnormalities in images or interim changes in design, Polderrecords can not be held liable.

Polderrecords reserves the right to modify orders changing unilaterally the appropriated price if it appears that the price indication and / or product description of a product would be incorrectly labeled, due to a technical fault or human shortcoming.

Payment for online orders can be made via PayPal or bank transfer payment as offered by Mollie Payments.

 

 

4. Terms and conditions

The mode of delivery is indicated in a confirmation e-mail to the customer. The ordered products are delivered depending on the available stock.

Deliveries will be made by BPost SA under public law, Muntcenter 1, 1000 Brussels, Belgium, VAT number BE 0219 596 464 via “bpack @ bpost” TM and “bpack 24/7” TM.
In the case of “bpack @ bpost” TM the product remains in the “bpost pickup point” for 14 days. In the case of “bpack 24/7” TM the product remains 5 (five) days available in the vending machine. There is no partial delivery possible, all products ordered in one order are all delivered together unless otherwise agreed upon between Polderrecords and the customer. The general conditions of bpost NV of public law are applicable to these delivery methods.

Orders are delivered to the address specified by the customer at the time of his order. The driver or carrier may request proof of identity at delivery. In this case the customer signs for receiving the delivery, through an endorsement on a delivery.

Every visible defect in the product should be reported to Polderrecords via e-mail to info@polderrecords.be with a photograph of the damage. This must occur within two days of delivery. Polderrecords will determine if the damage is eligible for compensation and how compensation will happen. Polderrecords reserves the right to make a proposal to the client on this method of compensation.

If the customer is not present at the time of delivery of products, a message is left in the mailbox by the local post office , so the client can, after showing the identity, pick up the product within 14 calendar days at the local post office. In case of re-offer because of the absence of the customer, Polderrecords reserves the right to charge the possible costs connected to this re-offer.

 

5. Delivery

Delivery dates are not an essential element of the sales agreement.

Unless another date for delivery has been agreed, for example in the case of pre-order, or out of stock order, Polderrecords deliver the products not later than 30 days after the conclusion of the contract. Should Polderrecords not be able to comply with this deadline, an new time of delivery which is appropriate in the circumstances, is agreed upon with the customer.

 

7. Warranty

7.1. Legal guarantee (for consumers)

Under the Act of September 21, 2004 on the protection of consumers in consumer sales, the consumer has legal rights. Each article is subject to the legal warranty from the date of purchase (or delivery to) the first owner. Any commercial guarantee leaves these rights unchanged.

7.2. General

To invoke the warranty, the customer must present proof of purchase. For articles that were purchased online and are delivered to the customer, the customer must contact our customer service via info@polderrecords.be after which the customer must return the product purchased at Polderrecords at his or her own expense.

Any defect must be reported within 2 days after delivery at the customer’s home. Afterwards, all rights to repair or replacement are declined.

(Commercial and / or legal) guarantee never applies to defects that arise as a result of accidents, neglect, falls, abnormal or incorrect use, use of the product inconsistent with purpose for which it was designed, failure to follow the instructions or manual adjustments or modifications to the article, rough use, poor maintenance, abnormal or incorrect use.

Neither does it apply to products with a shorter life, or wear and tear items.
Defects that manifest themselves after a period of 6 months from date of purchase or delivery shall be deemed to have no latent defects, unless they are subject to proof by the customer.

The warranty is not transferable.

 

8. Transfer of ownership and risk

The ownership of the goods is of Polderrecords is transferred on to the customer at the moment of receipt or delivery of the goods after full payment of the price. As long as the purchase price was not paid, it is specifically prohibited to pledge the goods or offer them in any way or use them as collateral. The customer is expressly prohibited to make changes to these goods, to make this property immovable by incorporation or destination, to sell them or in any way exploit possessive rights.

 

9. Right of withdrawal

The customer has the right to communicate to Polderrecords the abandonment of the purchase without penalty and without giving any reason within 14 calendar days from the day following the delivery of the article.

The right of withdrawal does not apply to products purchased by legal entities or natural persons for professional use.

To exercise the right of withdrawal, you must notify Polderrecords by an unequivocal statement of your decision to withdraw. You can do this by sending an email to info@polderrecords.be. The burden of proof of exercising the right of withdrawal lies with the customer.

The customer is liable for the value of the products resulting from its use, which goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and to determine the effect of the product.

The right of withdrawal only applies to products of which can be proved that they have been purchased via Polderrecords. Polderrecords reserves the right to not accept the submitted proofs of purchase.

In the event of exercising the right of withdrawal, the customer shall return the product to Polderrecords by his/her own means and at his/her own risk and expense. Shipments “postage paid by the recipient” and “cash on delivery” will be refused.

For these items the right of withdrawal does not apply:
·∙ • Items that are clearly personal in nature;
·∙ • Items that have been sealed and of which the the seal has been broken or, if the packaging was changed and therefore lost its original value;
·∙ • Items that can not be returned due to their nature.

The customer must exercise his right to return the product, within 14 calendar days from the day following the day of delivery or the physical seizure of the product, through either a registered letter, or by telephone (+32 498 11 64 48), or by email (info@polderrecords.be) and provided that the customer returns the products, within 14 calendar days from the date of exercise of the right of withdrawal of the statement made. Polderrecords reserves the right to wait with reimbursement of the product until the returned products were actually received.

Then, within 14 calendar days of receipt of the products, the full purchase price paid will be refunded. The customer can also use the amount as a credit to the first new purchase via Polderrecords. The credit must then be used in one time. Polderrecords reserves the right at all times to deduct the amount of the value of the product, where the customer is liable for, from the purchase price to be paid back.

Additional costs relating to the delivery of the product will not be refunded.

 

10. Right to dissolve

In the event of insolvency of the client or in case of outstanding debts, even within the framework of previous agreements between the customer and Polderrecords, Polderrecords has the right to suspend its obligations until full payment by the customer of all outstanding debts to Polderrecords is fulfilled. If no payment is made by the client within seven calendar days after the due date of any invoice, Polderrecords is entitled, ipso jure and without prior notice, to terminate the contract, but to maintain the right to claim of interest and / or compensation.

 

11. Receivables

In case of purchase of demonstration products / showroom models the customer will be presented a document for signing, in which he declares to have knowledge of any visible damage or visible defects of such products. Such a document will also be signed by a representative of Polderrecords, and will involve a distancing on the part of the client of his right to Polderrecordss of its carrier to make claims determined by this visible damage or defects. The above shall not affect the statutory warranty rights of the customer.

 

12. Risks of the Internet

The customer is aware of the limitations and risks associated with the use of internet or any other medium that allows to visit the website. Also, the customer is aware of the risks of digital or electronic storage and transmission of information. The customer accepts that Polderrecords is not liable for any damage, by using the website of Polderrecords, as a result of the aforementioned risks. The customer accepts that electronic communications and backups can serve as proof.

 

13. General Provisions – Jurisdiction

13.1. In the case one of the articles of these terms and conditions would be invalid or void, or in the case they would be declared invalid by a competent court, this shall not affect the validity of the other articles of these terms and conditions which then remain fully applicable. If one of the articles of these terms and conditions would be invalid or void or would be declared as invalid by a competent court, the parties will jointly consult to replace this article with a valid article as close as possible to the initial intent of the parties.

13.2. All agreements between Polderrecords and its customers and these terms are governed exclusively by Belgian law. Any dispute regarding the existence, implementation and / or interpretation of these terms and conditions and all agreements between Polderrecords and its customers fall within the exclusive jurisdiction of the Courts of Diksmuide.

 

14. Intellectual Property

All texts, commentaries, periodicals, illustrations and images displayed on the website are protected by copyright and related rights, as well as by any law relating to intellectual property and this for the whole world. Any partial or total reproduction of the website or the catalogue of Polderrecords is strictly prohibited.

 

15. Complaints or disputes

For any complaints and disputes, the customer can contact the customer service ofPolderrecords:

Polderrecords customer service
Email: info@polderrecords.be
Phone: +32 473 57 80 26 (Monday to Friday) from 6 PM till 9 PM.

In case of dispute, the Dutch version shall prevail.

0